Утверждены критерии оценки риска СПФМ, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинуслуг

risk-management
Print Friendly

По результатам оценивания СПФМ могут принадлежать к низкому, среднему или высокому уровню риска использования с целью легализации доходов.

Нацкомфинуслуг распоряжением от 13.10.2015 № 2481 утвердила Критерии, по которым оценивается уровень риска для субъектов первичного финмониторинга, надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг.

Действие утвержденных Критериев распространяется на СПФМ, полномочия по государственному регулированию и надзору за которыми в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется Нацкомфинуслуг в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 Закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

Риски СПФМ, которые могут быть использованы в схемах легализации доходов, полученных преступным путем, оцениваются по следующим критериям:

– срок осуществления финансовой деятельности с даты внесения в соответствующий реестр, который ведет Нацкомфинуслуг;

– наличие выявленных нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

– наличие письменной информации о признаках возможного нарушения требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.

По результатам оценивания СПФМ могут принадлежать к низкому, среднему или высокому уровню риска использования с целью легализации доходов, полученных преступным путем.

Субъекты, имеющие низкий уровень риска, включаются в план проверок не чаще 1 раза в 3 года.

Субъекты, которые имеют средний уровень риска, включаются в план проверок не чаще 1 раза в 2 года.

Субъекты, имеющие высокий уровень риска, включаются в план проверок не чаще 1 раза в год.

Джерело: Юрлига

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.10.2015  № 2481

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2015 р.
за № 1335/27780

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг

З метою забезпечення виконання пункту 3 частини другої статті 14 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, відповідно до пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Критерії, за якими оцінюється рівень ризику для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг, що додаються.

2. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

Голова Комісії

І. Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
13.10.2015 № 2481

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2015 р.
за № 1335/27780

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється рівень ризику для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг

1. Ці Критерії розроблені відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон), з метою формування планів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг).

2. Терміни в цих Критеріях вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Дія цих Критеріїв поширюється на таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), повноваження щодо державного регулювання і нагляду за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до пункту 3 частини першої статті 14 Закону.

4. Ризики СПФМ, які можуть бути використані у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, оцінюються за такими критеріями:

строк здійснення фінансової діяльності з дати внесення до відповідного реєстру, який веде Нацкомфінпослуг;

наявність виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

наявність письмової інформації про ознаки можливого порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яка потребує перевірки для встановлення наявності відповідних порушень;

5. За результатами оцінювання СПФМ можуть належати до низького, середнього або високого рівня ризику використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – рівень ризику).

5.1. До низького рівня ризику належать СПФМ, що відповідають одночасно таким критеріям:

провадження фінансової діяльності понад п’ять років з дати внесення до відповідного реєстру, який веде Нацкомфінпослуг;

протягом останніх трьох років відсутність виявлених фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5.2. До високого рівня ризику належать суб’єкти, що відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

провадження господарської діяльності до двох років з дати внесення до відповідного реєстру, який веде Нацкомфінпослуг;

протягом останніх трьох років наявність двох та більше виявлених фактів порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідальність за які передбачена абзацами другим – шостим частини третьої статті 24 Закону;

протягом останніх трьох років наявність письмової інформації про виявлення більше п’яти фактів, що мають ознаки можливого порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які потребують перевірки для встановлення наявності відповідних порушень.

5.3. До СПФМ із середнім рівнем ризику належать суб’єкти, які не відносяться ні до суб’єктів з низьким рівнем ризику, ні до суб’єктів з високим рівнем ризику.

6. Суб’єкти, що мають низький рівень ризику, включаються до плану перевірок не частіше одного разу на три роки.

Суб’єкти, що мають середній рівень ризику, включаються до плану перевірок не частіше одного разу на два роки.

Суб’єкти, що мають високий рівень ризику, включаються до плану перевірок не частіше одного разу на рік.

Директор департаменту
розвитку ринків фінансових
послуг та міжнародного
співробітництва

А. Сидоренко