Законодавчі вимоги до сайту кредитної спілки

f2
Print Friendly

На даний час низка законів та підзаконних актів визначає, яка інформація повинна бути розміщена на сайті кредитної спілки. Портал УкрКС.Інфо провів аналіз норм, які ставлять вимоги до змісту сайту кредитної спілки.

image

Інформація яка ОБОВ’ЯЗКОВО повинна бути на сайті кредитної спілки:

Закон України  “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Стаття 14. Частина 4. Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Положення про Державний реєстр фінансових установ (в редакції від у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.11.2013 № 4368).

2. Фінансова установа зобов’язана після включення інформації про її відокремлений підрозділ до Реєстру розмістити на власному сайті (веб-сторінці) фінансової установи таку інформацію про відокремлений підрозділ:

  • найменування відокремленого підрозділу заявника;

  • місцезнаходження відокремленого підрозділу;

  • назва виду(ів) фінансових послуг, які надаватиме відокремлений підрозділ;

  • прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу;

  • дата створення відокремленого підрозділу;

  • код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності).

finzitnist

Інформація, яку бажано розмістити на сайті з метою уникнення звинувачень споживача фінансових послуг в незабезпеченні доступу до інформації:

 Закон України “Про захист прав споживачів”

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

spozivach

Стаття 12-1. Розкриття інформації

1. Фінансові установи повинні розкривати:

1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;

2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:

акціонерам фінансової установи;

органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;

3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;

4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.

2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.

3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.

f2

З метою уникнення санкцій з боку контролюючих органів інформаційний портал пропонує Вам розробку та супроводження сайту Вашої кредитної спілки.

Ми пропонуємо Вам 2 типи сайтів:

– сайт – візитівка (зразок сайту можете переглянути тут)

– повноцінний сайт кредитної спілки  (зразок сайту можете переглянути тут)

Запрошуємо до співпраці! Надішліть нам Ваші пропозиції чи запитання .