Підстави і порядок виключення неприбуткових організацій із Реєстру неприбуткових установ та організацій – законопроект

31423
Print Friendly

17 липня 2015 року Верховною Радою України було внесено зміни до Податкового кодексу України, якими було доповнено перелік установ та організацій, які не є платниками податку на прибуток. Однак одночасно зазначеними змінами зокрема було передбачено:

  1. запровадження можливості виключення неприбуткових організацій із Реєстру неприбуткових установ та організацій (фактично – позбавлення неприбуткового статусу), без можливості поновлення в такому Реєстрі, за самостійним рішенням органів Державної фіскальної служби, з дуже широким і розмитим колом “підстав” для такого виключення (підпункт 133.4.4 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України);
  2. перереєстрацію неприбуткових організацій у Реєстрі у строк до 1 січня 2017 року, з нечітким колом підстав і механізмом такої перереєстрації, що фактично призведе до перереєстрації всіх неприбуткових організацій (пункти 34 і 35 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України);
  3. нові вимоги, які не враховують особливостей діяльності неприбуткових організацій, визначених їхніми “спеціальними” законами (підпункт 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України).

Наведені зміни дозволяють на власний розсуд органів Державної фіскальної служби позбавляти окремі неприбуткові організації та цілі їх категорії (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи та ін.) статусу неприбуткових організацій, а також створюють умови для корупції в органах  Державної фіскальної служби (ДФС).

Тому існує необхідність чітко визначити підстави та порядок виключення неприбуткових організацій із Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановити строк такого виключення; уточнити порядок перереєстрації існуючих неприбуткових організацій у Реєстрі та усунути передумови довільного тлумачення і застосування відповідних положень Податкового кодексу України органами ДФС; доповнити Кодекс положеннями, які враховують особливості правового статусу неприбуткових організацій, визначені окремими законами про такі організації.

Законопроектом № 3101 від 15.09.2015 пропонується:

  • Шляхом доповнення абзацу четвертого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України застереженням “якщо інше не передбачено законами, які регулюють діяльність таких організацій” врахувати у вимогах до неприбуткових організацій особливості їх правового статусу, визначені окремими законами про такі організації;
  • Шляхом доповнення та викладення в новій редакції окремих положень підпунктів 133.4.3 і 133.4.4 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України – встановити чіткі підстави і порядок виключення неприбуткових організацій із Реєстру неприбуткових установ та організацій, а також установити строк такого виключення (у разі самостійного виявлення порушення – на один календарний квартал, у разі виявлення порушення контролюючим органом – на чотири календарні квартали);
  • Шляхом змін до пунктів 34 і 35 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України –  уточнити порядок перереєстрації існуючих неприбуткових організацій у Реєстрі та усунути передумови довільного тлумачення і застосування відповідних положень Податкового кодексу України органами ДФС, а саме: усунути поняття “новий Реєстр неприбуткових установ та організацій” та зобов’язати органи ДФС до 1 березня 2016 року попередити неприбуткові організації, які, на думку ДФС, повинні привести свої установчі документи у відповідність до вимог Податкового кодексу України, про необхідність такого приведення (замість передбаченого чинною редакцією виключення з Реєстру без будь-якого попередження).

 

Повний текст законопроекту читайте нижче:

 

ПРОЕКТ

вноситься

народним депутатом України

Денисенком А.С. (посв. № 241)

 

З А К О Н   У К Р А Ї  Н И


Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо оподаткування неприбуткових організацій

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
  2. У пункті 133.4 статті 133:

1) абзац четвертий підпункту 133.4.1 доповнити словами “якщо інше не передбачено законами, які регулюють діяльність таких організацій”;

2) у підпункті 133.4.3:

а) в абзаці першому:

слова “цим пунктом” замінити словами “підпунктом 133.4.2 цього пункту”;

доповнити абзац словами “з першого дня місяця, у якому вчинене таке порушення, та до останнього числа календарного кварталу, наступного за кварталом, у якому вчинене таке порушення”;

б) абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

“З першого дня місяця, у якому неприбуткова організація була виключена з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, така організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

Після завершення строку виключення з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, встановленого цим підпунктом, така організація повторно вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

3) підпункт 133.4.4 доповнити абзацами такого змісту:

“Неприбуткова організація виключається з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій з першого дня календарного кварталу, у якому контролюючим органом встановлено таке порушення, на строк чотири календарні квартали.

Після завершення строку виключення з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, встановленого цим підпунктом, така організація повторно вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

4) у підпункті 133.4.6:

а) в абзаці п’ятому слова “(з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом)” виключити;

б) абзац шостий доповнити словами “асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку”.

  1. У підрозділі 4 розділу ХХ:

1) у пункті 34:

а) в абзаці першому “(далі – новий Реєстр неприбуткових установ та організацій)” виключити;

б) абзац третій виключити;

2) пункт 35 викласти у такій редакції:

“35. До 1 березня 2016 року контролюючий орган здійснює перевірку відповідності установчих документів неприбуткових підприємств, організацій та установ, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ, вимогам підпунктів 133.4.1 та 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України та у разі встановлення невідповідності таких документів цим вимогам надсилає неприбутковій організацій повідомлення про необхідність приведення установчих документів у відповідність до вимог Податкового кодексу України.

У разі отримання такого повідомлення неприбуткова організація зобов’язана до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до вимог підпунктів 133.4.1 та 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України та подати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не виконали вимог абзацу другого цього пункту, після 1 січня 2017 року підлягають виключенню контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

"Підстави і порядок виключення неприбуткових організацій із Реєстру неприбуткових установ та організацій - законопроект", 5 out of 5 based on 1 ratings.